ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice. 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 29.08.2017r.

Znak sprawy RRG.271.17.2017                                                                                   

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Budowa budynku filii bibliotecznej w miejscowości Janowice’’.

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

            Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk

Plac pokoju 8, 84-300 Lębork

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył z powstępowania żadnego z wykonawców.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%; Okres gwarancji jakości – 20%; Termin płatności – 20%.

                                                          

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium okres gwarancji jakości

Punktacja w kryterium termin płatności

Łączna punktacja

1

MZB Maciej Zaręba

84-351 Wilkowo Nowowiejskie 1A

58,93

20,00

20,00

98,93

2

PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk

Plac pokoju 8

84-300 Lębork

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie ustanowił dynamicznego systemem zakupów.

        

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

 

Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2017-08-29 15:08:42
Czas publikacji: 2017-08-29 15:08:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak