Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami : 67/12 o powierzchni 0,0251 ha , nr 67/15 o powierzchni 0,0186ha ,położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW SL1L/00026151/4. 

 

 

Nr RRG.6840.9 .2017r.

 

 

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

 ( Dz. U.  z  2016  roku, poz. 2147  z póżn. zm. ) oraz  § 3, §  6  i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U   z  2014  roku, poz.1490  )

 

 

 

Wójt  Gminy Nowa Wieś  Lęborska

84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24

tel. centr. 59/ 8612428

tel./ fax. 59/8612164

 

 

ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami : 67/12    o powierzchni 0,0251 ha , nr 67/15 o powierzchni 0,0186ha ,położonych w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW  SL1L/00026151/4.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 30 grudnia 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 29 marca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Trzeci przetarg ustny a sprzedaż w/w działek  odbył się 07 sierpnia 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Dla terenu na którym znajdują się nieruchomości  brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na działce nr 67/12 znajduje się nieczynne ujęcie wodne. Teren tej działki jest płaski w kształcie kwadratu ,ogrodzony, uzbrojony w energię elektryczną otraw wodę.

Nieruchomość oznaczona numerem 67/15 jest zabudowana- ( nieczynny  budynek hydroforni), działka w kształcie trapezu, uzbrojona w energię elektryczną oraz w wodę . Znajdujący się na działce budynek o powierzchni użytkowej 72,00 m², bez podpiwniczenia wyposażony jest w instalację elektryczna oraz wodociągową

 

W treści księgi wieczystej Nr SL1L/00026151/4  w dziale I – spis praw związanych z własnością

Wpisano uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III  innej księgi wieczystej

- nieodpłatna  i bezterminowa służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę gruntu 67/13,objętą księgą wieczystą KW Nr 19323 – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 67/12.

 

1. Cena   wywoławcze  nieruchomości :

oznaczonej numerem 67/12  o powierzchni 0,0251  ha wynosi : 12300,00 zł

oznaczonej numerem 67/15  o powierzchni 0,0186  ha wynosi : 26800,00 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej  w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu , w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w kasie tut. Urzędu  lub przelewem na konto Urzędu Gminy –Bank Spółdzielczy Łeba 35 9324 0008 0002 7209 2000 0060 do dnia 16 października 2017 roku

Warunek wniesienia wadium  będzie spełniony wówczas gdy środki pieniężne znajdą się na w/w rachunku bankowym w dniu 16 października 2017 roku

 

 

Chcąc uczestniczyć w przetargu na kilka działek należy wnieść wadium oddzielnie na każdą z nich, powołując się na konkretny numer działki.                                                                                                                                                   

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że  postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2017 roku   o godzinie  10 -  tej  w sali nr  117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej .

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

a/ dowód wpłaty wadium,

 

b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

 

c/ w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku  wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (nie koniecznie notarialnym ) drugiego małżonka , upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości

 

d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , dowody tożsamości wspólników spółki , stosowne pełnomocnictwa ,

 

e/ w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru ,stosowne pełnomocnictwa , dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

 

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia ,odwołania ,unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał   zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości  , a pozostałym zostaje  zwrócone .

Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości  w terenie i warunkami określonymi  w ogłoszeniu.

 

    Jeżeli osoba, która przetarg  wygra uchyli się od zawarcia umowy  sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej  nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie.

 

Koszty związane z ewentualnym okazaniem  granic geodezyjnych nieruchomości , w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli  osoba, która została ustalona jako nabywca  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a  wpłacone wadium nie  podlega zwrotowi.

 

Cudzoziemcy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U z 2016 roku,  poz.1061) , w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej  uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości , w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy  notarialnej  i koszty wpisów wieczysto księgowych.

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska,  pokój nr 5  w dniach i godzinach pracy Urzędu.  

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w sołectwie Kębłowo Nowowiejskie  , oraz zamieszczenie  na stronie internetowej  w                                                                                                                                                    

Biuletynie Informacji Publicznej www. bip. nwl. pl.

dodatkowo w prasie lokalnej  wyciąg z ogłoszenia o czwartym   przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 12 września 2017 roku.

 

 

Załączniki

Informacja.pdf

Data: 2017-09-14 09:27:18 Rozmiar: 160.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 259
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Tabor
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Mertowski
Czas wytworzenia: 2017-09-14 09:27:18
Czas publikacji: 2017-09-14 09:27:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak