ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska.  

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 03.10.2017r.

Znak sprawy RRG.271.19.2017                                                                                   

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 524/2 obr. Krępa Kaszubska’’.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

            Gmina Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o:

 

- wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

 

PHU Dominik Brzeziński

Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna

 

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył z powstępowania żadnego z wykonawców.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%; Okres gwarancji jakości – 20%; Termin płatności – 20%.

                                                          

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium okres gwarancji jakości

Punktacja w kryterium termin płatności

Łączna punktacja

1

Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s.c.

Niepoczołowice 3A
84-223 Linia

36,94

20,00

20,00

76,94

2

Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski

Pogorszewo 2/1

84-351 Nowa Wieś Lęborska

60,00

16,00

20,00

96,00

3

Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk

Osowo Lęborskie 24a
84-312 Cewice

48,51

20,00

20,00

88,51

4

PHU Dominik Brzeziński

Sznurki 115
83-324 Brodnica Górna

56,32

20,00

20,00

96,32

5

Usługi Ogólnobudowlane „MAŁY”

Maciej Hinc

Sarnowy 7, 83-423 Wielki Klincz

47,71

20,00

20,00

87,71

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie ustanowił dynamicznego systemem zakupów.

           

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

 

 

 

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

 

Liczba odwiedzin : 242
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2017-10-03 15:32:18
Czas publikacji: 2017-10-03 15:32:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak