WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 
 

                  Nowa Wieś Lęborska, 09.07.2018r.

Znak sprawy RRG.271.13.2018                                                                                      

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej”.

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

„Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku Zdolności Zawodowej SIWZ przetargu przez Wykonawcę, który wykonał parking o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ponad 700m2 wraz z odwodnieniem parkingu? Powyższa robota odpowiada swoim charakterem oraz wielkością przedmiotowi zamówienia „Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej” opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ (przedmiarze robót), tj. wykonania chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej (366+119 =485m2).”

W odpowiedzi zamawiający informuje: 

Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów SIWZ. Zgodnie z pkt. 7.5.1 SIWZ Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania zamówienia w przypadku gdy wykonał on w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.:

Wykonał (zakończył) co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnika, ścieżki rowerowej lub drogi w technologii kostki betonowej o dł. min. 0,2 km każda. Tym samym doświadczenie nabyte w trakcie wykonywania „parkingu o nawierzchni z kostki betonowej” nie zostanie uznane przez zamawiającego za potwierdzające posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej.

 

                                                                                   z up. WÓJTA

                                                                                SEKRETARZ GMINY

                                                                                          /-/

                                                                          Wioletta Piechowska-Labuda

 

 

 

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 
Liczba odwiedzin : 68
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-07-09 16:00:01
Czas publikacji: 2018-07-09 16:00:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak