OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ogłoszenie nr 2018/S 130-296600 z dnia 2018-07-10 r. 

 
 

2018/S 130-296600

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Gmina Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24

Nowa Wieś Lęborska

84-351

Polska

Osoba do kontaktów: Łukasz Mertowski

Tel.:  +48 598612428

E-mail: zamowienia@nwl.pl

Kod NUTS: PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.nwl.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.nwl.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24

Nowa Wieś Lęborska

84-351

Polska

Osoba do kontaktów: Łukasz Mertowski

E-mail: zamowienia@nwl.pl

Kod NUTS: PL636

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nwl.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska

Numer referencyjny: RRG.271.14.2018

II.1.2) Główny kod CPV

90500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych oraz ich transport do Regionalnej

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Czarnówko (RIPOK Czarnówko) wskazanej w „Planie

Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”

1.1. powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska;

1.2. powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się cmentarze oraz rodzinne ogrody działkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska;

1.3. powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 555 555.56 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90513100

90512000

90511000

90513000

90510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL636

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Nowa Wieś Lęborska

II.2.4) Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostarczenia lub wymiany pojemnika / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 555 555.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)      Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

1)     posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodachwymienionych poniżej od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie.

2)     posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przezwłaściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony od 24.1.2018 r. przez marszałków województw na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) wpis w niezbędnym zakresie, tj. min:

Kod odpadu - Rodzaje odpadów

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 - opakowania z metali

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - opakowania ze szkła

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

Zabezpieczone

16 01 03 - zużyte opony

19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej

Obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 - odpady zielone

20 01 13 - rozpuszczalniki

20 01 19 - środki ochrony roślin

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 - urządzenia zawierające freony

20 01 27 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice zawierające

Substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 20 01 27

20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż 200129

20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

W 160601,160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory

Zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż 200133

20 01 40 - metale

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

W 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

W 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 - odpady zmieszane

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych)

III.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli:

  1. Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie, tj. wykonał lub wykonuje, Usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg.
  2. Dysponuje następującym potencjałem technicznym:

a)     co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do opróżniania pojemników dogromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.

b)     co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadówkomunalnych wyposażonymi w system zbierający odcieki.

c)     co najmniej jednym pojazdem do odbioru bez funkcji kompaktującej.

d)     bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska lub w odległości niewiększej niż 60 km od granicy gminy Nowa Wieś Lęborska, na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)      Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)      Warunki realizacji umowy:

Istotne warunki umowy stanową załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)      Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/08/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/08/2018 Czas lokalny: 12:00 Miejsce:

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, pokój nr 117 (I piętro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)  Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik – Listopad 2020r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 (szczegóły w pkt. VII SIWZ)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu orazbraku podstaw do wykluczenia opisany został w pkt. VIII SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676 Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676 Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/07/2018

 

SIWZ.zip

Ogłoszenie.pdf

 

z up. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY

/-/

 Wioletta Piechowska-Labuda

 
Liczba odwiedzin : 121
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-07-10 11:56:52
Czas publikacji: 2018-07-10 11:56:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak