ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 09.08.2018r.

Znak sprawy RRG.271.15.2018                                                                       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019”.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

 

Usługi Hotelarskie – Pokoje Gościnne ”KUBUŚ” Bożena Krawczyk

Ul. B. Chrobrego 8, 84-360 Łeba

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%

- Termin płatności w dniach – 40%                                                                  

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium

Termin płatności faktur

Łączna punktacja

1

Usługi Hotelarskie – Pokoje Gościnne ”KUBUŚ” Bożena Krawczyk

ul. B. Chrobrego 8

84-360 Łeba

60,00

40,00

100,00

                      


                                                                                                                

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby

prowadzącej sprawę

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-08-09 12:09:56
Czas publikacji: 2018-08-09 12:09:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak