ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 09.08.2018r.

Znak sprawy RRG.271.16.2018                                                                                   

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska w roku szkolnym 2018/2019.’’

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy:

 

I cześć zamówienia

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z o.o.

Ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork

Wyżej wymieniona oferta spełniają wszystkie wymagane kryteria i nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuję, że postępowanie dotyczące II,III,IV części zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60%

- Termin płatności w dniach – 40%                                                                  

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium Termin płatności faktur

Łączna punktacja

1

Zakład Komunikacji Miejskiej
w Lęborku Spółka z o.o.

ul. Łokietka 5

84-300 Lębork

I cz. 60,00

II cz. --------

III cz. --------

IV cz. --------

I cz. 40,00

II cz. --------

III cz. --------

IV cz. --------

I cz. 100,00

II cz. --------

III cz. --------

IV cz. --------

                                                                      

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34                                                                                  

 

Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-08-09 13:04:59
Czas publikacji: 2018-08-09 13:04:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak