ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej. 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 10.08.2018r.

Numer sprawy: RRG.271.13.2018                                                                    

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Remont chodnika wzdłuż ul. Mostowej w Nowej Wsi Lęborskiej”.

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

Chud-Bud Arkadiusz Chmiel

Czarnówko 19B, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył z powstępowania żadnego z wykonawców.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%; Okres gwarancji jakości – 20%; Termin płatności – 20%.                           

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium okres gwarancji jakości

Punktacja w kryterium termin płatności

Łączna punktacja

1

Firma Brukbed Radosław Kuczyński

Ul. Długa 16, 89-606 Charzykowy

53,03

20,00

20,00

93,03

2

Usługi Ogólnobudowlane Leszek Piechowski

Pogorszewo 2/1 84-351 Nowa Wieś Lęborska

57,66

12,00

13,33

82,99

3

Chud-Bud Arkadiusz Chmiel

Czarnówko 19B, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie ustanowił dynamicznego systemem zakupów.

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

Liczba odwiedzin : 95
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-08-10 13:11:15
Czas publikacji: 2018-08-10 13:11:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak