ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin. 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 14.09.2018r.

Znak sprawy RRG.271.18.2018                                                                                   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanin”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

 

Chud-Bud Arkadiusz Chmiel

Czarnówko 19B, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył z powstępowania żadnego z wykonawców.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%; Okres gwarancji jakości – 20%; Termin płatności – 20%.

                                                          

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium Cena

Punktacja w kryterium okres gwarancji jakości

Punktacja w kryterium termin płatności

Łączna punktacja

1

Chud-Bud Arkadiusz Chmiel

Czarnówko 19B,
84-351 Nowa Wieś Lęborska

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński

Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna

59,25

20,00

20,00

99,25

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie ustanowił dynamicznego systemem zakupów.

 

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

Liczba odwiedzin : 117
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-09-14 14:20:37
Czas publikacji: 2018-09-14 14:20:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak