WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej 

 

 

                  Nowa Wieś Lęborska, 30.10.2018r.

Znak sprawy RRG.271.22.2018                                                                                         

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej”.

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości należytego zabezpieczenia umowy z 10% na 5%? W sposób znaczący obniży to kwotę oferty.

2. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami projektowymi poszczególnych wiązarów dachowych? Jeśli tak, proszę o zamieszczenie na stronie internetowej.

3. Czy w zakres tego postępowania wchodzi rozbiórka istniejącego budynku technicznego?

4. Czy w zakres tego postępowania wchodzi wyposażenie technologiczne kuchni i pomieszczeń związanych z gastronomią?

5. Czy w zakres tego postępowania wchodzi wyposażenie sal przedszkola i żłobka w sprzęt i meble ruchome?

6. Proszę o określenie szczegółowych warunków technicznych i estetycznych, jakie ma spełniać ścianka mobilna w sali rytmiki.

7. Proszę o precyzyjne określenie koloru zewnętrznego płyty warstwowej dachowej. Pomiędzy rysunkami projektowymi są rozbieżności - występują kolory RAL 9007 i 7045, przy czym kolor 7045 nie jest kolorem standardowym i tym samym jego cena jest dużo wyższa.

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy w branży sanitarnej wewnętrznej do wyceny w postępowaniu należy przyjąć załączony na rysunku nr CO-05 schemat węzła, czy  wycenić przedmiar ?

 

W odpowiedzi zamawiający informuje: 

 

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego umowy.

Ad. 2 Rysunki poszczególnych wiązarów zostały zamieszczone w „Załączniku nr 5 cz. 2” tj. Projekt budowlany 02 konstrukcja opis.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza, że w zakres postępowania wchodzi rozbiórka istniejącego budynku technicznego.

Ad. 4 W zakresie tego powstępowania z wyposażenia technologicznego kuchni Zamawiający przewidział jedynie wbudowanie „Okapu przyściennego skośnego, łapacze tłuszczu, dzielony na 2 segmenty” wyszczególnionego w pozycji 12 opisu wykonawczego projektu architektonicznego (pkt. 3 Technologia zaplecza gastronomicznego).

Ad. 5 W zakres tego postepowania nie wchodzi wyposażenie sal przedszkola w meble ruchome.

Ad. 6 Zamawiający nie dysponuje szczegółowym rysunkiem w zakresie warunków technicznych i estetycznych dla ścianki mobilnej w sali rytmiki. Należy przyjąć systemowe rozwiązanie producenta o strukturze drewnopodobnej ścianki.

Ad. 7 Należy przyjąć kolor zewnętrzny płyty warstwowej dachowej RAL 9007.

Ad. 8 Branżę sanitarną należy wycenić w oparciu o załączoną dokumentację projektową. Załączone przedmiary należy traktować wyłącznie w sposób podany w pkt 12.1 SIWZ.

 

 
Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 

Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-10-30 14:36:56
Czas publikacji: 2018-10-30 14:40:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak