WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: dot. postępowania prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej 

 

 

                  Nowa Wieś Lęborska, 31.10.2018r.

Znak sprawy RRG.271.22.2018                                                                                         

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkole i żłobek, plac zabaw, parking, droga dojazdowa wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Lęborskiej”.

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. W przedmiarze w szafie BD występuje centrala telefoniczna - brak w opisie projektu. Czy należy ją wyceniać - jeżeli tak to proszę podać dane techniczne w/w centrali
2. Oświetlenie zewnętrzne - rozbieżności między projektem a przedmiarem :
a. w projekcie jest 13 szt . słupów oświetleniowych a w przedmiarze tylko 9 szt. - ile należy wyceniać ?
b. nie ma określonej wysokości słupów oświetleniowych - proszę o uszczegółowienie
c. nie określono typu opraw do słupów oświetleniowych i słupków oświetleniowych - proszę o podanie danych opraw i słupków.
3. Wypust oświetleniowy sufitowy pod oprawę zewnętrzna liniowa - w ofercie ma być wypust czy oprawa ? Jeżeli oprawa to proszę o podanie danych lampy.
4. Wypust oświetleniowy sufitowy pod oprawę zewnętrzną ze źródłem LED - w ofercie ma być wypust czy oprawa ? Jeżeli oprawa to proszę o podanie danych lampy.
5. Z której rozdzielnicy ma być zasilane oświetlenie zewnętrzne?
6. Brak projektu na oświetlenie zewnętrzne i instalacje zewnętrzne.
 
W odpowiedzi zamawiający informuje:

Ad. 1 Centrala telefoniczna jest wyposażeniem  opcjonalnym - nie należy jej wyceniać.

Ad. 2a Jest 13 słupów oświetleniowych.

Ad. 2b Słup aluminiowe okrągły h=6m z fundamentem prefabrykowanym i oprawa uliczna LED 36W na wysięgniku.

Ad. 2c Słup aluminiowy okrągły h=6m z fundamentem prefabrykowanym i oprawa uliczna LED 36W na wysięgniku, słupki dekoracyjne 1m LED, np. SŁUPEK LED SEVIA LED50 9W 600lm 4000K KANLUX lub równoważny.

Ad. 3 Wypust i oprawa, np. LuG ARCHILINE LED IP65 17W 850lm NT lub równoważny.

Ad. 4 Wypust i oprawa, np. BERYL LED N15/220 23 W LED 2000 IP65 lub równoważny.

Ad. 5 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z rozdzielnic TP-1 poprzez zegar astr. - rys E07 obw.20 do 23

Ad. 6 Projekt znajduje się na Rys. PW A 01.2 PZT PLANSZA ZBIORCZA SIECI.

 

 
Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

Wyk. Ł. Mertowski

Tel. (59) 861-24-28 wew. 34

 

Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-10-31 12:38:55
Czas publikacji: 2018-10-31 12:44:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak