ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

 

Nowa Wieś Lęborska, 23.11.2018r.

Znak sprawy RRG.271.20.2018 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą „Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

Konsorcjum:

Lider: Remondis Sp. z o.o. Ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Partner:

Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o. Ul. Wiejska 1, 84-200 Kąpino

Wyżej wymieniona oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający zastosował następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60%; Termin płatności – 30%; Czas dostarczenia lub wymiany pojemnika – 10%

                                              

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w

kryterium Cena

Punktacja w kryterium

Termin płatności

Punktacja w kryterium

Oferowany czas dostawy/wymiany worków/pojemników na odpady selektywnie zbierane

Łączna punktacja

1

Konsorcjum:

Lider: Remondis Sp. z o.o.

Ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa

Partner:

Przedsiębiorstwo Komunalne Agora Sp. z o.o.

Ul. Wiejska 1 84-200 Kąpino

60,00

30,00

10,00

100,00

 

 

Wójt Gminy

Nowa Wieś Lęborska

/-/

Ryszard Wittke

 

 

Łukasz Mertowski

Tel.059 8612 428, wew.34

 

Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Mertowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Guźniczak
Czas wytworzenia: 2018-11-23 14:45:27
Czas publikacji: 2018-11-23 14:45:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak