Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół kontroli w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

2018-03-08 09:51:33
Protokół z kontroli z zakresu prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

2018-03-08 09:30:33
Protokół kontroli nr SLU 233/2017 dotyczący wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

2018-03-08 09:21:49
Protokół kontroli kompleksowej Gminy Nowa Wieś Lęborska przeprowadzonej przez inspektora Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od 19 września 2016 roku do 17 stycznia 2017 roku

2017-03-30 11:12:34
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/321/0023/16 z dnia 30 czerwca 2016r. działania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Nowa Wieś Lęborska

2016-09-05 08:35:10
Protokół z kontroli i wystąpienie pokontrolne archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Wsi Lęborskiej przeprowadzonej 30 marca 2016r.

2016-09-05 08:21:49
Protokół z kontroli Nr SLU 109/2016 z dnia 20.06.2016r. w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2016-08-24 15:14:56
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413//0001/16 z dnia 20 kwietnia 2016r. operacji Utworzenie Centrum Edukacji i Zabawy w Tawęcinie

2016-08-22 14:44:55
Protokół kontroli Nr SLU 45/2016 z dnia 18 marca 2016r. Gminnej oczyszczalni scieków w Janowicach

2016-07-29 14:45:25
Raport z czynności kontrolnych nr 11/321/0352/15 z dnia 7.12.2015r. operacji pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Janowicach, budowa sieci wodociągowej w m. Mosty i Chocielewko wraz z budową studni ujęcia wód podziemnych w m. Darżewo i Małoszyce

2016-07-29 09:28:21