PLAN PRACY 

 

 

Uchwała nr V/35/2003
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 18 lutego 2003 rokuw sprawie Statutu Gminy Nowa Wieś Lęborska
 

 § 66.

Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

                                                                                           

                                                                                           § 84. 

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej
planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie
objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
 

 

§ 88. 

 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu
kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego
członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole objęte planem pracy komisji przeprowadzane są na podstawie pisemnego
upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego
kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Do przeprowadzenia kontroli nie objętych planem pracy komisji uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady.
6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 .
 

                                                                                      § 96. 

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie
do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

 


Liczba odwiedzin : 1510
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Szymankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Lipski
Czas wytworzenia: 2008-09-08 14:58:00
Czas publikacji: 2008-09-08 14:58:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak