PRAWO MIEJSCOWE 

 

 

Zgodnie z konstytucyjną zasadą hierarchicznej struktury systemu źródeł prawa, akty prawa miejscowego muszą być zgodne ze wszystkimi aktami powszechnie obowiązującymi. Wydawane są w formie uchwał przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego - radę gminy. Z kolei akty wykonawcze prawa miejscowego są wydawane w formie zarządzeń organów wykonawczych - wójta

Zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Zakres ich obowiązywania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu. Publikowane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych prowadzonych przez wojewodę.

 

 


Liczba odwiedzin : 1675
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Lipski
Czas wytworzenia: 2009-01-30 17:22:00
Czas publikacji: 2009-01-30 17:22:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak