UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

 


 

Zgodnie z art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788), w związku z art. 173 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Wymagane dokumenty

 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.  (32 KB)


Opłaty 

 1. Za wyszukiwanie informacji:
  • 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów.
  • Jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument.
 2. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
  210 mm x 297 mm (A4): 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej, 3,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.
  297 mm x 420 mm (A3): 0,60 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, 6,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.
  420 mm x 594 mm (A2): 1,20 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, 12,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.
  594 mm x 841 mm (A1): 2,40 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, 24,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.
  841 mm x 1189 mm (A0): 4,80 zł za każdą stronę kopii czarno-białej, 48,00 zł za każdą stronę kopii kolorowej.
 3. Za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, o których mowa wyżej, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5.
 4. Za przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnianie pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnik danych.  Opłaty, o których mowa w pkt. 1-4  płatne w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, nr 27932400080002720920000010.
 5. Za przesłanie drogą pocztową kopii dokumentów lub danych:
  Pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej ” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:
  1. 2 zł – w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii.
  2. 5 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę. Płatne przy odbiorze przesyłki.
 6. Przesłanie kopii dokumentu lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.
 7. Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Termin załatwiania sprawy

 1. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
 3. W dniu złożenia wniosku udostępnianie dokumentów, o których dane zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska, 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24, pok. 3, tel.: 059 861 24 28 w. 31


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.


Dodatkowe informacje

 1. Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 2. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 3. Nie pobiera się opłaty, jeżeli wniosek złożony został przez organ administracji.

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. 

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (613KB)  

 


 

Załączniki

Sprawozdanie_z_realizacji_gminnego_planu_gospodarki_odpadami_na_terenie_Gminy_Nowa_Wies_Leborska.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 612.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek_o_udostepnienie_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 4314
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Lipski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Prokop
Czas wytworzenia: 2009-01-30 14:12:00
Czas publikacji: 2009-01-30 14:12:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak