ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z REJESTRÓW, EWIDENCJI, ARCHIWUM 

 


 

Zasady udostępniania danych z dokumentów rady gminy, wójta określa ROZDZIAŁ IX STATUTU GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA


§ 115


Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.
§ 116

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 117

1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji i Wójta udostępnia się w godzinach pracy Urzędu Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.
2. Z przedłożonej dokumentacji można sporządzić notatki.

§ 118


Uprawnienia określone w § 115 i 116 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności.
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 119


1. Każdy obywatel może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych gminy.
2. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej.

§ 120


Informacja o terminie sesji rady gminy i porządku obrad będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 121


Informacja o terminie obrad komisji rady gminy będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym terminem.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1631
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Ludwika Dobrzewinska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Lipski
Czas wytworzenia: 2009-01-29 10:37:00
Czas publikacji: 2009-01-29 10:37:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak