Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) oraz Uchwały nr XXXIX/397/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) I. Rodzaj zadania: Promocja i organizacja wolontariatu.

2018-07-18 14:48:18
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450) oraz Uchwały nr XXXIX/397/17 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) I. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2018-07-18 14:37:54
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 19 w Pogorszewie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 6/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorszewo, o powierzchni 0,21 ha, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00023077/0.

2018-07-13 14:52:33
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 315 o powierzchni 0,4300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo Lęborskie, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00004423/2.

2018-07-13 14:42:54
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do wydzierżawienia

2018-07-10 14:03:04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska przeznaczonych do sprzedaży

2018-07-06 10:12:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej 0,4kV działka nr 317, 319/3, 320/5, 328/1, 334/9, 336/2, 337, 376, 383, 389, 392/1, 393, 395/2, 405/3, 405/9, 420, 432, 455/1, 464/2 w obrębie ewidencyjnym Tawęcino

2018-06-28 13:13:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej: wieża o wysokości całkowitej do 56mnpt, anteny nadawcze i radiolinii oraz urządzenia sterujące u podstawy wieży w szafach systemowych. na dz. nr 202 obręb Pogorzelice .

2018-06-28 08:36:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska budowa linii kablowej średniego napięcia i światłowodu na części działek nr 46/6, 166-L, 165-L, 164-L, 148-L, 144-L, 143-L, 108-L, 109-L obręb Małoszyce części działek nr 71-L, 14/10-L, 14/15-L, 147/8 obręb Lębork

2018-06-28 08:33:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w sprawie budowy wodociągu rozdzielczego zasilającego w wodę pitną istniejącą zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną na działce nr 8/1, 10/2, 40/3, 41/17, 41/18, 41/20, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/49, 41/112, 42/7, 69/9, 69/12, 73/1, 78/1, 80/1, 80/4, 80/6, 82/3, 96/2, 101, 112/1, 112/3, 114/10, 114/3, 114/11, 498, 745, 754 miejscowość Mosty obręb ewidencyjny Lubowidz

2018-06-25 08:14:47