Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Zawiadamiam, że w dniu 15.11.2017r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długościach do 250m dz. nr 282/17, 65/1, 32, 282/6, 282/8, 282/5 obr. Nowa Wieś Lęborska

2017-11-17 15:05:18
Obwieszczenie Wojta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczace Rozbudowy sieci wodociągowej dz. nr 382/1 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-11-16 15:17:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące Budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110PE dz. nr 42/7, 42/16 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-11-15 09:09:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące Budowy sieci energetycznej – linia kablowa 0,4kV dz. nr 384, 385, 372, 386/4, 386/3, 386/2, 386/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Lęborska .

2017-11-15 09:06:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące budowy terenu sportowo-rekreacyjnego składającego się z urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wiaty, boiska do piłki siatkowej i innych obiektów o funkcji sportowo – rekreacyjnej na działce nr 201/2 w obrębie ewidencyjnym Pogorzelice

2017-11-15 09:04:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczące Budowy sieci energetycznej oświetlenia drogowego dz. nr 251, 15, 14/1, 14/2, 43/5, 44, 45, 53, 34/3 obręb Kębłowo Nowowiejskie

2017-11-15 09:00:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczace Rozbudowy sieci wodociągowej dz. nr 382/1 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-11-15 08:58:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska dotyczace Budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości do 1km dz. nr 381/3 w obrębie ewidencyjnym Lubowidz

2017-11-15 08:53:51
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie budynku inwentarskiego, o oborę dla 90 DJP, na działce nr 9/72 w obrębie Leśnice, gm. Nowa Wieś Lęborska

2017-11-13 15:02:53
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego Projektu Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

2017-11-10 14:15:10