Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska informuje iż zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z poźn. zmianami ) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 07 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku

2017-09-14 09:49:14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na przebudowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosty – etap II.  W postępowaniu złożono dwie następujące oferty:

1. Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne  „ARKA BUD”  Artur Teclaf Robakowo 56, 84-242 Luzino. Cena oferty: 483994,52  zł.

2. „POL-DRÓG  LĘBORK” Spółka Akcyjna 84-300 Lębork ul. Pionierów 10. Cena oferty: 492.928,03 zł.

Kryterium oceny ofert była najniższa cena.  

Wybrano ofertę Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne  „ARKA BUD”  Artur Teclaf  Robakowo 56, 84-242 Luzino,  ponieważ zawierała najniższą cenę.

2009-03-25 13:27:11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącej przetargu nieograniczonego pn: Budowa terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidz

 
2014-11-19 14:03:20
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na: „Budowę stacji uzdatniania wody w Pogorzelicach gm. Nowa Wieś Lęborska”

 
2013-01-16 13:40:41
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie NNW OSP ( forma imienna) Ubezpieczenia komunikacyjne.

 
2012-02-14 10:45:16
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Budowa terenu rekreacyjnego nad jeziorem Lubowidz Numer ogłoszenia: 221445 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014

 
2014-10-17 15:02:41
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczegorzu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi na : Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczegorzu.
2011-07-06 12:40:40
Nowa Wieś Lęborska: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na roboty budowlane - " Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Garczegorze Numer ogłoszenia: 229091 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010"

Nowa Wieś Lęborska: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na roboty budowlane - " Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Garczegorze Numer ogłoszenia: 229091 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010"
2010-08-24 15:03:00
Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o wyniku I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem 356/19 obręb ewidencyjny Lubowidz

2016-08-19 13:58:39
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w Mostach z przejściem pod torami na terenach zamkniętych PKP zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego dn. 21.01.2009 r.
2009-03-02 14:25:57